RIL News

Alphakurserna - Vad är problemet?

Publicerad: 2010-09-12

Kurskoncept för intresseväckande evangelisation och fördjupning i kristen tro - men är Alphakurserna enbart ett lovvärt initiativ?


Edit: Se även dokumentär om Alpha på SVT.se (tillgänglig till 24 Okt)

Vad är Alpha?

Alpha är en tio veckor lång grundkurs i kristen tro. Tanken är att kursen skall väcka ett intresse för kristen tro och leda deltagarna till att ta steget in i den församling som erbjuder kursen.

Många församlingar använder därför dessa kurser som en slags evangelisationsmetod medan andra erbjuder Alpha för att ge sina medlemmar en djupare kunskap om kristen tro.  Vårterminen 2010 startas i vårt land ca. 150 nya Alphakurser och tidigare har ca. 70.000 personer gått en en sådan kurs.

Alpha ett koncept och aktiebolag

För att en Alphakurs skall få lov att kallas Alpha måste den följa ett material och koncept som är framtaget av Nicky Gumbel i den anglikanska kyrkan Holy Trinity Brompton Church i London. Deltagarna skall köpa ett deltagarhäfte och handledarna skall följa handledarhäftet samt boken ”Livets frågor”.

På Alpha Sveriges webbplats finns en hel webbutik med material till Alphakurserna. Där finns allt från böcker och DVD-skivor med föredrag, till affischer, banderoller, roll ups och väskor. Alpha Sverige är ett växande aktiebolag som år 2008 omsatte 1,44 miljoner kronor, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2007. Så det säger något om Alphas växande popularitet.

En Alphakurs skall pågå i tio veckor och deltagarna skall träffas en kväll i veckan. Varje samling skall börja med en måltid. Sedan följer ett föredrag, utifrån kursmaterialet, och sedan gruppdiskussioner runt det ämne som är aktuellt för kvällen. Mitt i kursen skall deltagarna också åka iväg på en s.k. ”Helig Ande-helg”.

Oroande historia ett problem?

Alphakurserna kan se ut som ett mycket lovvärt initiativ. Det finns ju många församlingar som menar att Alpha är deras enda fungerande evangelisation idag. Men man bör dels ställa sig frågan om det är så här Jesus vill att vi skall vinna äkta lärjungar, och man bör också gräva lite djupare för att se om det finns dolda faror (eller avsikter?) med Alpha.

När jag studerat detta har jag blivit minst sagt bekymrad. Det finns en oroande historia bakom Alpha och därmed ett innehåll som är allt annat än bra för en sund kristen tro.

Kort introduktion samt fördjupning

Jag har skrivit ett längre studium i detta ämne. Vill du börja med en kortare text kan du börja med att läsa igenom denna artikel. Vill du läsa fördjupmningen redan nu rekommenderar jag artikeln ”Varför jag är oroad över Alpha-kurserna” på BibelFokus.se.

Fyra stora faror

Det finns vad jag kan se fyra stora faror med Alpha-kurserna. Låt mig först kort nämna vilka dessa faror är, så skall jag sedan förklara lite närmare.

  1. Alpha ger ett så pass tunt evangelium att kursdeltagarna (och andra) kan invaggas i tron att de blivit ”kristna” fast de kanske inte blivit det – sett ur Guds perspektiv. Vi riskerar med detta att få en mängd oomvända ”kristna” mitt i våra församlingar.
  2. Alpha kan leda till en oönskad ekumenik. Vi riskerar med detta att broar öppnas till sammanhang som ur Guds perspektiv är avfallna sammanhang med villoläror istället för det enda frälsande evangeliet.
  3. Alpha kan förmedla en annan ande än Guds Helige Ande. Vi riskerar med detta att människor kan bindas till och dras allt djupare in i villfarelser.
  4. Alpha förmedlar ett evangelium och en syn på Jesus som inte stämmer helt överens med Bibeln. Vi riskerar även med detta att kursdeltagarna öppnas för olika strömningar i kristenheten som bär på mycket allvarliga villfarelser.

Fara nr 1: oomvända ”kristna”

I informationsbroschyren ”Vad är Alpha” sägs följande om vad L:et i ordet Alpha står för: 

”L – Lära med ett leende. Det är möjligt att lära sig om den kristna tron och samtidigt ha roligt”.

Det här präglar hela Alphakonceptet. Men jag vill mena att en det inte går att föra fram en sann evangelisk förkunnelse med ett skratt. Evangelium handlar ju om att människor riskerar att hamna i evig förtappelse om de inte omvänder sig till Gud och tar emot frälsningens gåva. Det handlar om att korsfästa sitt gamla liv och börja en helt ny vandring med Gud, en vandring som ofta är en ökenvandring. Det är inget roligt i det! Början till en biblisk frälsning handlar om att Gud uppenbarar att man är illa ute, att man är en syndare och att man är i behov av hans hjälp i Jesus Kristus.

Joh 16:8: ”Och när han [Helige Ande] kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom”

Utan omvändelse

Kristen tro är inget man kan ”lära sig” på en kurs för att sedan räknas som kristen. Kristen tro handlar om en ny födelse som i många avseenden är smärtsam. Självklart finns en enorm glädje i att få bli ett Guds barn, men ingen kommer dit utan omvändelse och pånyttfödelse. Ändå finns i Alphakurserna inget fokus på korsets innebörd för frälsningen.

Alpha presenterar i huvudsak korsets välsignelser, utan omvändelse! Frälsning enligt Alpha blir då en fråga om kunskap, vilket ju själva kurskonceptet avslöjar. I Livets frågor sid. 69 och 133 står det:

”Om du är osäker på huruvida du har trott på Jesus på allvar hittills kan du be med orden i bönen som följer här nedan.”
”I samma ögonblick som vi kommer till Kristus får vi ta emot fullkomlig förlåtelse.”

Köttet söker makt

Genom Alphakurserna riskerar vi alltså att få in en mängd människor i våra församlingar som inte gått Golgatavägen med sitt eget liv. Dessa är inte korsfästa i sitt kött och kommer därför lättare att trakta efter maktpositioner i församlingen.

Jag ser framför mig en utarmning av Guds liv i våra församlingar och stora problem när beslut skall fattas som ligger i linje med Bibeln och Guds vilja!

Fara nr 2: en oönskad ekumenik

Jag citera något av det Alphas grundare Nicky Gumbel skriver på sid. 142 i Alphaboken ”Livets frågor”:

”När vi kommer till Kristus och blir Guds barn blir vi en del av en stor familj. Gud önskar, precis som varje normal förälder, att det skall råda enhet i familjen… Samma heliga Ande bor i alla kristna, var de än befinner sig, oberoende av samfund, bakgrund, hudfärg eller ras… I själva verket borde det vara en orimlighet för kyrkan att vara splittrad, eftersom vi är ’en kropp och en ande’… Det är egentligen inte så viktigt vilket samfund vi tillhör – omvi är katoliker, protestanter, lutheraner, metodister, baptister, pingstvänner, anglikaner eller om vi tillhör någon husförsamling.”

Detta är Alpha i ett nötskal. Har du gått en Alphakurs är du direkt sammanlänkad med alla andra i världen som gått Alpha. Vi riskerar att Alpha blir en anledning, en förevändning till gemenskap och ekumenik, trots att Bibelns sanna lära skall vara enda grunden för kristen enhet.

Oönskad ekumenik

Alphakurser körs i samfund av alla de slag, allt ifrån Katolska kyrkan till Trosrörelsen. Kurserna har t.o.m. blivit välsignade av påven Johannes Paulus II, och då kan man som protestant veta att något måste vara fel med Alphakonceptet. Katolska kyrkan har inte ett bibliskt evangelium. Deras frälsning är baserad på tradition, gärningslära, människodyrkan och sakramentslydnad. Detta var ju den stora orsaken till Reformationen!

Är Alpha okey i påvens ögon då innehåller inte Alphakurserna Bibelns enkla frälsande evangelium genom Guds nåd allena. En sådan ekumenik är alltså i högsta grad oönskad, inte minst från Guds sida!

Fara nr 3: en annan ande

Jag har nämnt att Alphakurserna härstammar från församlingen Holy Trinity Brompton Church i London. När den falska väckelsen från Toronto härjade som värst i mitten av 90-talet, var Holy Trinity Brompton ett av de starkaste fästena i England för denna ”väckelse”. Från Holy Trinity Brompton fördes t.ex. ”Toronto-smörjelsen” till Brownsville, Pensacola så att en ”väckelse” motsvarande den i Toronto startade där sommaren 1995. Det var i denna grumliga miljö som Nicky Gumbel tog fram dagens Alphakoncept, och man kan på flera ställen i Alphamaterialet se en besmittelse av Toronto-väckelsen (Bibelfokus.se, längst ner på sidan).

Nicky Gumbel har själv kallat skeendet i Toronto för ”skeendet från den Helige Ande”, och detta är mycket allvarligt. Det som skedde i Toronto och som vi idag kan se frukt av i andra sammanhang (t.ex. i Todd Bentleys ”väckelse” i Lakeland, i Nokiamissionens verksamhet i Finland, mfl.) har mycket starka inslag av New age och hinduism när man ser till de fenomen och yttringar som framträder.

Ormkraften - Kundalini, inte Helig Ande

Detta är fenomen som inom hinduismen kallas för ”kundalini-fenomen” där kundalini är den s.k. ormkraften! Toronto-fenomenen visar ingen likhet med det som den Helige Ande gör enligt Bibeln, men stora likheter med just kundalini-fenomen inom New age och hinduism . I böckerna ”Handboken om Alpha” och ”Livets frågor” finns flera vittnesbörd som avslöjar denna påvekan från Toronto-väckelsen. Det handlar om att falla baklänges, skratta okontrollerat, elektriska stötar, värmeströmmar och skakningar i kroppen, m.m.

I mitten av den tio veckor långa Alphakursen åker deltagarna iväg på en s.k. ”Helig Ande-helg”. Tanken är att deltagarna där skall få mer kunskap om och känna av den Helige Ande. Observera då att det ofta handlar om helt oomvända människor, och att det handlar om att få ”känna på” yttringar som fullkomligt saknar biblisk förankring.

Obehagliga villoandar på video

Detta är mycket allvarligt och mycket vilseledande. Jag befarar att människor som deltar i detta kan öppnas upp för villoandar mer än för Guds evangelium! Titta gärna på Andrew Stroms två videoklipp ”Kundalini Warning” del 1 och del 2. Du kan även se filmklippen här, Del 1:

Del 2:

Fara nr 4: en öppenhet för villoläror

Avslutningsvis vill jag nämna att jag anser att Alphakursernas bild av Jesus är påverkad av trosförkunnelsen (framgångsteologin). Det värsta där är att Jesu gudomlighet förringas. Detta kanske inte är så förvånande om man begrundar vilka strömningar som varit med om att påverka konceptet och undervisningen inom Alpha. Ett citat från boken ”Livets frågor” tydliggör detta (det finns så klart fler):

Sid. 51: ”I Getsemane blev Jesus ’gjord till synd’… därför är han ’ansvarig’ för allt, den skyldige i Guds ögon. Det är mot honom som Guds vrede uppenbarades…”

Sid: 66: ”I det ögonblicket blev han avskild från gemenskapen med Gud.”

Detta är typisk trosförkunnelse (framgångsteologi), att Jesus blev skild från Gud. Ibland sägs det ännu rakare, ”att Jesus dog andligen”, men det är de facto samma sak. Om nu Jesus ÄR Gud i mänsklig gestalt – så som Bibeln lär – så kan han inte skiljas från Gud. Gud kan inte skiljas från Gud! Jag menar att detta är en lära efter ”Antikrists ande”.

I Johannes första brev kan vi nämligen läsa att den som inte bekänner att Jesus ÄR Kristus/Messias, dvs. Gud kommen i sin mänsklig gestalt, den är påverkad av Antikrists ande (se 1 Joh 4:1-3 och 1 Joh 2:22 i en god översättning, t.ex. Svenska Folkbibeln).

Summering

Kanske du tycker detta var bagateller? Men vi måste se på den helhetsbild som Alphakurserna levererar. Det är den helheten som gör mig mycket bekymrad, och lite bakgrund till det har du fått här. Därför är mina råd: Gå inte en Alphakurs, använd inte  Alphakurserna som evangelisationsmaterial, och att använd inte Alpha till att fördjupa kunskaperna om kristen tro i församlingen.

Bibeln räcker gott, och håller vi oss till ”summan av Guds Ord” (Ps 119:160) skall vi hitta fram till Sanningen – om det är vår avsikt!

Lennart Jareteg
Gästskribent för RIL News från BibelFokus.se

Fotnot


Vill du få mer fakta, mer bibelord och även videoklipp till stöd för min argumentation, jämte en djupare analys av Alpa-kurserna skall du kika på artikeln ”Varför jag är oroad över Alpha-kurserna” på BibelFokus.se.