RIL News

Likhet mellan människa och schimpans överdriven visar ny forskning

Publicerad: 2010-04-03

Chock råder inom den vetenskapliga världen efter en artikel i tidskriften Nature som motsäger tidigare påståenden om likhet mellan människans och schimpansens DNA.

Dåliga nyheter för evolutionstron

Den moderna evolutionsforskningen har i några år prackat på oss påståenden om att det finns en DNA-likhet mellan schimpanser och människor om 98 procent eller mer, men detta har nu visats grunda sig på felaktig och vinklad forskning. Det är först nu som en omfattande och opartisk studie av DNA-likhet har utförts.

De nya resultaten, som presenterades i Nature[1] i Januari 2010, är dåliga nyheter för evolutionslärans tanke om att människan och schimpansen har utvecklats från en gemensam anfader.

Felaktig metod

En av de största bristerna med den ursprungliga jämförelsen av schimpansens arvsmassa (publicerad i Mars 2005) var att det var endast ett så kallat sekvenseringsutkast.

I det tidigare schimpans-projeket år 2005 som publicerdes i tidskriften Nature var sekvenseringscontigs inte sammansatta enligt kartan för schimpansens arvsmassa utan istället efter människans. Schimpansens arvsmassa är dock minst 10 procent större än det mänskliga genomet, varför denna metod redan på förhand antydde en viss evolutionär likhet mellan människa-schimpans, förutom att metoden var direkt felaktig.

Stora skillnader avslöjas nu

I titeln för Natures artikel betonas numera istället människans olikhet med schimpansen:

"Schimpansens och de mänskliga Y kromosomerna är anmärkningsvärt avvikande i struktur och gen-innehåll."

För första gången har man nu satt samman schimpansens DNA-sekvens baserat på schimpansens egen karta/ramverk för Y-kromosomen och inte en människas. Schimpansens DNA-sekvens kan då jämföras mer exakt mot den mänskliga Y-kromosomen och avslöjar stora skillnader även bland övriga kromosomer som påstås vara så lika.

Helt olika struktur och proportioner

Människans och schimpansens Y-kromosomer är konstruerade helt olika, sett från ett storskaligt perspektiv. Inte bara platsen utan även proportionerna för DNA-kategorierna var helt olika mellan människa och schimpans. En klass/kategori inom schimpansens Y-kromosom hade mindre än 10 procent likhet med motsvarande klass i människans Y-kromosom, och vice versa. En annan stor klass delade endast hälften av likheterna i de andra arterna, och vice versa.

En klass skilde sig så mycket som 330 procent, och en klass som är specifik för människan har, citat:

"ingen motsvarighet i schimpansens MSY [mansspecifik Y-kromosom]."

Chockerande stora skillnader

Vid granskning av specifika gener mellan schimpansen och de mänskliga Y kromosomerna saknade schimpansen ungefär hälften av de gener som finns på en mänsklig Y-kromosom, en dramatisk skillnad i gen-innehåll om ca 53 procent.

Gener förekommer i familjer (eller likhetskategorier) och där har forskarna funnit en chockerande 33 procentig skillnad i genkategorierna, dvs en tredjedel av den mänskliga Y-kromosomens genkategorier saknas helt hos schimpanser!

Enligt evolutionära antaganden om lång tid och gradvisa genetiska förändringar, borde båda arternas sekvenser vara ungefär likadana. Men skillnaderna är istället påtagligt stora! R. Scott Hawley, en genetikforskare vid Stowers Institute i Kansas City, som inte själv var inblandad i forskningen, berättade för Associated Press;

"Detta resultat är häpnadsväckande."

Eftersom praktiskt taget alla strukturella aspekter av Y-kromosomerna var så annorlunda var det svårt att komma fram till en övergripande uppskattning av likheter mellan människan och schimpansen.

Inte mer likhet än människa och kyckling!

Forskarna talar numera om en total likhet om ca 70 procent, som dock inte beaktade storleksskillnader eller strukturella skillnader i arrangemang (då blir skillnaderna ännu större).

Med tanke på att 50 procent av de mänskliga generna saknas hos schimpansen, samt att regioner med viss likhet var belägna i helt olika mönster, kan man med säkerhet hävda att den totala likheten är lägre än 70 procent. Artikeln i Nature uttryckte skillnaden mellan dessa data och evolutionära standardtolkningar på ett ganska spännande sätt:

"Sannerligen, efter 6 miljoner år av separation, är skillnaden i MSY geninnehåll mellan schimpans och människa mer jämförbar med skillnaden i autosomalt geninnehåll mellan kyckling och människa, efter 310 miljoner år av separation.

(Not: RIL News reserverar sig ifrån evolutionstrons "miljoner år". Bibelns tidskala är ca 6 000 år).

Slutsats

Människans Y-kromosom skiljer sig alltså från schimpansens minst lika mycket som andra mänskliga kromosomer skiljer sig från en kyckling. Allt detta talar för att människor och schimpanser blev skapade var för sig till unika varelser.

Rolf Lampa

rolf.lampa@rilnews.org

Diskutera artikeln på vårt Forum! (länk).

 


Fotnoter:

 

[1] Chimpanzee and human Y chromosomes are remarkably divergent in structure gene content. Nature. 463 (7280): 536-539, 2010. Hughes, J.F. et al. DOI:10.1038/nature08700

* En utförligare artikelversion finns att läsa på Rilsource.

* Baserad på artikel av Tomkins, J. and B. Thomas. 2010. New Chromosome Research Undermines Human-Chimp Similarity Claims. Acts & Facts. 39 (4): 4-5.