RIL News

Praktisk policy mot sexuellt utnyttjande

Publicerad: 2010-01-15

RIL News får in värdefulla tips om hantering och förebyggande av sexuella övergrepp. Därför publicerar vi nu bland annat ett beprövat förslag till policy mot sexuella övergrepp.


Med anledning av den uppmärksammade pedofilskandalen kommer det in tips och råd från enskilda och församlingar till RIL News. Tips kommer även från församlingar med rötter i den Laestadianska väckelsen, inklusive från USA.

För att även andra församlingar skall kunna få del av andra kristnas samlade kunskaper och erfarenheter vill vi publicera användbart material baserat på redan gjorda erfarenheter och sådant förebyggande arbete som redan tillämpats av andra under flera års tid.

Problembeskriving och lösningar

RIL News publicerar även artiklar som belyser typiska mekanismer bakom destruktiva beteenden hos både förövare och offer för våld och sexuella övergrepp, samt tips om hur man kan korrigera, hjälpa och stödja de inblandade och deras familjer. Exempel:

Se även Fritt material för nerladdning längst ner på denna sida.

Rolf Lampa

RIL News

Fritt material för nerladdning

Exempel på policy

Riktlinjer mot sexuella övergrepp

I. Förebyggande riktlinjer:

1.        Policy om öppna dörrar:

I syfte att beskydda våra minsta tillämpar vår kyrka riktlinjer för öppna dörrar. Alla vuxna med uppgifter inom församlingen som arbetar med barn och yngre en-och-en, skall så långt det är möjligt arbeta tillsammans med ytterligare en vuxen i samma rum.

När en vuxen och en yngre person arbetar eller samtalar tillsammans i ett rum utan att andra yngre eller vuxna är närvarande, skall dörrar och väggöppningar lämnas öppna i största möjliga mån.

2.        Kontroll av bakgrund:

Aktivitetsledare som arbetar med minderåriga, inklusive men ej begränsat till, präster, predikanter och andra lärare måste säkerhetsprövas. Om en säkerhetsprövning avslöjar tidigare sexuellt relaterade brott skall denne förklaras permanent olämplig att på något sätt deltaga när det gäller vård, tillsyn och / eller undervisning av minderåriga. Olämpligheten inkluderar all form av rådgivning. Riktlinjen gäller för all handledning av minderåriga, inklusive förskola, söndagsskola, dagverksamhet eller över-natten-verksamhet för minderåriga.

3.        Vänteperiod:

Nya församlingsmedlemmar måste vänta en period om minst 6 månader innan de kan tillåtas utföra uppgifter bland minderåriga.


II. Vid konstaterade sexuella övergrepp:

1.       Syfte med riktlinjerna:

Denna del av riktlinjerna syftar till att ge församlingen praktiska hjälpmedel för att åtgärda konstaterade sexuella övergrepp. Avsnittet berör följande områden: församlingen, övergrepp, förövare samt offer, vilka alla definieras som följer:

A.      Församlingen:  Definitionen inbegriper församlingens ledare:  Styrelsemedlemmar i församlingen, Äldste, Präster/Pastorer, Lekmannapredikanter och Lärare.

B.      Övergrepp:  Övergrepp uppstår när en individ utnyttjar sin maktposition eller auktoritet för att kontrollera en annan person för sin egen fördel. Denna riktlinje avser sexuellt utnyttjande av minderåriga.

C.      Förövare:  Person som begår övergrepp på minderårig enligt beskrivning ovan, på ett sexuellt sätt.

D.      Offer:  Minderårig som utsatts för personligt övergrepp enligt övergrepp i denna policy, av person för vilken den kristna jordiska församlingen på jorden har ett ansvar.

2.      Församlingens ansvar:

Tystnad är inte ett krav eller förväntad av ett offer för övergrepp, även om den som utfört övergreppen har bekänt sin synd. En sådant offer uppmuntras istället att vända sig till en person som denne kan samtala med i förtroende*.

A.      Församlingen har i Guds ord enligt 1 Timoteus 3:1-13 mottagit en uppmaning att tillsätta endast sådana personer i ledande ställning som lever sina liv enligt ordet, och att tålmodigt fortsätta att förmana de som fått till uppgift att tjäna i församlingen.

B.      Församlingen som helhet har ansvaret, och särskilt församlingens ledare, att hantera påståenden om olämpligt och ogudaktigt beteende av sina medlemmar mot minderåriga barn.

3.      Anmälan vid övergrepp:

Församlingen tillämpar både landets regler och Bibelns förordningar rörande sexuella övergrepp mot barn.

A.      Församlingen skall hederligt sträva efter att hålla sig rimligt medveten om landets lagar rörande sexuella övergrepp på minderåriga.

B.      Styrelsen uppmanas att protokollföra information som diskuterats vid styrelsemöten rörande underbyggda påståenden om övergrepp.

C.      Församlingen uppmuntras att bistå förövaren att anmäla sig själv för brott. Om förövaren inte själv anmäler sig och församlingen har att anmäla ett fall av övergrepp enligt god-tro, kommer församlingen att utse två eller fler opartiska personer att anmäla övergreppet.

4.      Uppföljning:

Församlingen uppmuntras att fortsätta att upprätta och stödja de inblandade och deras familjer till uppbyggelse av kyrkan och till Guds ära.

Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa (förmana) de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. ( Thess 5:15).

A.       Församlingens främsta ansvar är offren för övergrepp, och skall tillhandahålla skydd och stöd för offret och offrets familj i nödvändig omfattning och inom ramen för församlingens möjligheter.

B.      Församlingen kan rekommendera själavårdande rådgivning i syfte att åstadkomma helande och förlåtelse. Detta är avsett främst för offret i form av privat rådgivning och stödgrupper. Även ångerfulla förövare bör erbjudas rådgivning och själavård.

C.      Församlingen skall uppmana förövaren att ta ansvar för samt ångra sitt övergrepp för att åstadkomma upprättelse och återställande in i gemenskapen med Kristi kropp. Uppriktig ånger och omvändelse skall bevisas genom en genomgripande förändring av livsföringen.

D.     Förövaren kommer inte att tillåtas att tjäna i någon uppgift inom församlingen.

E.      Förövaren måste alltid åtföljas av en kvalificerad vuxen övervakare vid vistelse inom församlingens lokaler. Det åvilar förövaren själv att söka upp och lägga fram för församlingens styrelse en kvalificerad tänkbar övervakare.

1.      Efter ett första godkännande av styrelsen skall styrelsen kontakta den potentiella övervakaren för en fullbordad bakgrundskontroll. Inga missbrukare eller tidigare förövare av sexuella övergrepp kan komma ifråga som frivilliga övervakare.

2.      Övervakare skall varje ögonblick känna till var den övervakade personen befinner sig under vistelse inom de lokaler där församlingen bedriver verksamhet.

3.      Övervakaren skall säkerställa att personen som övervakas endast använder gemensamma toaletter, och skall säkerställa att ingen annan person samtidigt finns på samma toalett.

4.      Övervakaren skall vara väl insatt i frågor om sexuella övergrepp samt denna policy. Församlingsledningen tillhandahåller rekommenderad litteratur för detta ändamål.


F.      Församlingen kan tillsammans med kända förövare och/eller offer behöva upprätta ytterligare riktlinjer för situationer där båda parter kan komma att närvara samtidigt vid samma församlingsaktivitet.

 


Fotnot: Förlagan till denna policy kommer från Hockinson Apostolic Lutheran Church, Brush Prairie, Washington, USA. Tipset sänt till RIL News av församlingens sekreterare Roger Christopher. Publicerad med benäget tillstånd.Policyn kan av församlingar fritt kopieras, modifieras och användas som mall för en egen policy. Senaste justering och ratifiering den 20:e december 2009.