RIL News

Bibelns lära om psyke och psykologi

Publicerad: 2011-07-27

Bibeln har någonting viktigt att säga om psykologi och människans psyke, och även om Guds eget psyke.

I denna artikel vill vi lyfta fram några texter i Bibeln som talar om människans psyke, och vissa verser talar även om Guds psyke!

Det ord som har översatts till "själ" på svenska är i den grekiska grundtexten ordet 'psyke'. På grekiska stavas detta 'psuchē'. Psyke är samma sak som "själ". För en bättre förståelse av vad Gud säger i Bibeln om vårt psyke kan man läsa igenom verserna nedan där det svenska ordet 'själ' har ersatts med grundtextens ord som alltså är psyke.

Herren Jesus, som uppenbarar för oss den Gud som skapade oss, vet allt om hur vi fungerar till vår inre människa, och hans ord i bibeln kan skapa tro och hopp och ge läkedom åt många trasiga människor samt ge en ny och djupare insikt om vem Herren Jesus egentligen är.

Artikeln fortsätter nedanför verslistan. Texterna är kopierade ur 1917 års översättning.

 • så mån I veta att den som omvänder en syndare från hans villoväg, han frälsar (räddar) hans psyke från döden och överskyler en myckenhet av synder. (Jak 5:20)
 • Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar, och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som kan frälsa edra psyken. (Jak 1:21)
 • då I nu ären på väg att vinna det som är målet för eder tro, nämligen edra psykens frälsning. (1 Petr 1:9)
 • Renen edra psyken, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek, (1 Petr 1:22)
 • Ty I "gingen vilse såsom får", men nu har ni vänt om till edra psykens herde och vårdare. (1 Petr 2:25)
 • Alltså, de som efter Guds vilja få lida, de må anbefalla sina psyken åt sin trofaste Skapare, allt under det att de göra vad gott är. (1 Petr 4:19)
 • Deras ögon äro fulla av otuktigt begär och kunna icke få nog av synd. De locka till sig obefästa psyken. De hava hjärtan övade i girighet. Förbannade äro de. (2 Petr 2:14)
 • Och när det bröt det femte inseglet, såg jag under altaret de människors psyken, som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörds skull, som de hade. (Upp 6:9)
 • Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. [u]Och jag såg de människors psyken, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret[/u] eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år. (Upp 20:4)
 • Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa psyket, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både psyke och kropp i Gehenna. - (Matt 10:28)
 • Tag på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra psyken. (Matt 11:29)
 • "Se, över min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken [mitt] psyke har funnit behag, över honom skall jag låta min Ande komma, och han skall förkunna rätten bland folken. (Matt 12:18)
 • Då svarade han honom: "'Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av allt ditt psyke och av allt ditt förstånd.' (Matt 22:37)
 • Då sade [Jesus] till dem: "Min psyke är djupt bedrövat, ända till döds; stanna kvar här och vaka med mig." (Matt 26:38)
 • Då sade Maria: "Mitt psyke prisar storligen Herren, 47 och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. (Luk 1:46)
 • Ja, också genom ditt psyke skall ett svärd gå. Så skola många hjärtans tankar bliva uppenbara." (Luk 2:35)
 • Ty Människosonen har icke kommit för att fördärva psyken, utan för att frälsa dem." (Luk 9:56)
 • Men Gud sade till honom: 'Du dåre, i denna natt skall ditt psyke utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i förråd?' - (Luk 12:20)
 • Genom att vara ståndaktiga skolen I vinna edra psyken. (Luk 21:19)
 • [Jesus]: Nu är mitt psyke i ångest; vad skall jag väl säga? Fader, fräls mig undan denna stund. Dock, just därför har jag kommit till denna stund. (Joh 12:27)
 • ... du icke skall lämna mitt psyke åt dödsriket och icke låta din Helige se förgängelse. (Apg 2:27)
 • "...och styrkte lärjungarnas psyken, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. (Apg 14:22)
 • "... vi hava hört att några som hava kommit från oss hava förvirrat eder med sitt tal och väckt oro i edra psyken, utan att de hava haft något uppdrag av oss," (Apg 15:24)
 • Och för min del vill jag gärna för edra psyken både offra vad jag äger och låta mig själv offras hel och hållen. Om jag nu så högt älskar eder, skall jag väl därför bliva mindre älskad? (2 Kor 12:15)
 • Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och edert psyke och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse. (1 Thess 5:23)
 • Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer psyke och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Heb 4:12)
 • I det hoppet hava vi ett säkert och fast psykets ankare, som når innanför förlåten, (Heb 6:19)
 • och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner mitt psyke icke behag i honom". (Heb 10:38)
 • Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att ni inte tröttnar och uppgivens i edra psyken. (Heb 12:3)

Nytt hopp för misslyckade

Du som läser igenom verserna noggrant vågar hoppas att Herren Jesus än idag har det som behövs för att förändra dig och ditt liv. Genom att tro och lita på Herren Jesus, det är att komma till honom, får du del av det han har att ge. Särskilt de svaga och misslyckade och skadade och förtvivlade får komma till Bibelns Gud sådana de är. Gud har makt att förändra dig och Han vill forma dig efter "sin sons bild", som det står i Bibeln (Rom 8:29).

Skadad på många sätt

Det finns de som blir upprörda av Guds stora kraft och det faktum att Han tillämpar alldeles egna sätt att upprätta och läka människor som blivit illa skadade och tilltufsade av ondska och synd. Men Gud vill ge upprättelse och läkedom åt alla själens (psykets) skador, oavsett hur skadorna uppkommit. I vissa fall skadas vår själ djupt på grund av andras eller egna synder.

Se på Jesus - och bli vid liv!

Det finns även människor som skadats djupt av oförskyllda sataniska angrepp, som i Jobs fall. Även giftormarna i öknen på Mose tid har mycket att lära oss (se 4 Mos 21). Men Gud upprättar alla som vänder sig till honom i sin förtvivlan. Vi läser i Bibeln att Herren Jesus tog emot alla som vände sig till honom i sin nöd. På liknande sätt var det även med ormarna på Mose tid. Den som hade blivit biten av dödliga ormbett skulle vända sig till det som Mose hade hängt upp på trä för att förbli vid liv. I Nya Testamentet motsvaras detta av Herren Jesus som också blev upphängd på trä. Den som i tro vänder sig till Herren Jesus blir alltså vid liv och ormgiftet måste ge med sig.

Själens läkare

De återgivna verserna är en del av Bibelns viktigaste lärosatser, vilka alltså handlar mycket om vårt psyke och det som många idag tror att kan behandlas endast med sekulär (världslig) psykologi. Men Bibeln har alltså mycket att säga om hur Gud vill läka psykets (själens) skador. Detta beror på att Herren Jesus själv är "psykets läkare", vilket betyder exakt samma sak som "själens läkare". 

Bibelns viktigaste budskap till människan handlar nästan enbart om hennes psyke.

Rolf Lampa

rolf.lampa@rilnews.org

Relaterade artiklar

Psykoterapi dödar - Guds kraft ger liv

Video - Psykologi inom kyrkan

Psykologi ersätter kristen tro vid kris

Mental träning - När Självet tar Guds plats

Lista med bibelverser som handlar om psyket - Rilpedia