RIL News

"Hemsk Gud" försvårar läkning efter grova övergrepp

Publicerad: 2010-01-15

Barn som utsatts för misshandel och/eller sexuella övergrepp av kristna vuxna män riskerar att börja förknippa Bibelns Gud med ett "faderligt" sinnelag som manipulerar, misshandlar och slår barn till total underkastelse.

In English In English Suomi Suomi

Bland offer som utsatts för pedofiler och extremt våldsamma uppfostringsmetoder i kristna familjer kan det uppstå sådana vanställda uppfattningar om Bibelns Gud som försvårar eller rent av omöjliggör läkning av djupare själsliga skador. För att rätta till svårt vanställda uppfattningar om Bibelns Gud behöver man ha viss kunskap om de bakomliggande destruktiva mekanismer som orsakar dessa skador.

I förebyggande syfte kan även församlingar som inte har utsatts för religiöst övervåld och inflytande av okänsliga lagiska grupperingar ha nytta av att förstå de destruktiva mekanismernas inverkan på i synnerhet barn och unga människors andliga utveckling.

Förlåtande offer saknar förtroende

De offer för Skutnäspedofilen som undertecknad har samtalat med har aldrig uttalat någon oförsonlighet mot den nu döde pedofilen. Trots att pedofilen hänsynslöst fortsatte att utnyttja barnen samtidigt som han gång på gång förväntade sig att de skulle förlåta det han gjorde, så är förlåtelse en viktig del i läkningsprocessen hos offren och får inte ifrågasättas av någon annan.

Men förlåtelse från Gud innebär inte att andra personer kan tvinga offren att sammanföras med de människor som fortsätter att försöka manipulera och kontrollera dem.

Inte heller kan offren förväntas omedelbart börja kunna lita på den församling som svikit dem i många år. Förtroende tar tid att bygga upp så att offren kan känna trygghet bland andra kristna. Att bygga upp förtroende är dock inte offrens uppgift, det är istället församlingens.

Det är alltså "föremålet" för trovärdigheten (i detta fall församlingen) som genom sitt agerande avgör om förtroende skapas hos offren.

En grym mor bryr sig inte om sina barn

Att pedofilen trots insikten om sin perversa natur kunde fortsätta med övergreppen under många år verkar ha varit möjligt på grund av omgivningens feghet, okänslighet eller okunniga underlåtenhet att agera.

Även grov misshandel av barn har kunnat ske under flera decennier utan att församlingen uppvisat en förmåga att på ett Bibliskt sätt korrigera de medlemmar som öppet gjort grova fel.

De flesta offer har dock inte problem med att vilja förlåta, men de behöver se en sinnesförändring innan de kan förväntas kunna umgås normalt med människor som under många år svikit och på olika sätt gjort dem mycket illa.

Det är alltså församlingens och inte offrens uppgift att se till att en djupgående sinnesändring kommer till stånd hos dem som felat (se även Matteus 18). Församlingen har även ett ansvar att i fortsättningen skydda offren från påtryckningar.

En församling som inte tar hand om sina medlemmar liknas i Bibelns bildspråk vid en "mor" som överger sina barn. Gud överger dock inte sina barn. (Jes 49:15, hela kapitlet)

Det är känt att fäder som grovt misshandlar sina barn har en förödande effekt på barnens tro och tillit till Bibelns Gud. Men Skutnäs kanske även har en profetissa som genom sin särskilda okänslighet antyder hur församlingen under många år har misslyckats att ta hand om många av sina olyckliga barn.

Ett "tungt budskap"* i så konkret yttre form som en okänslig mor som sviker och överger sina barn kan vara mycket obehagligt att ta till sig och det kan ta tid att ta till sig sådant riktigt på djupet.

Beslutsamma och långtgående  ingripanden

Bibeln har sedan länge haft offentliga riktlinjer för hur enskilda kristna och församlingar skall korrigera sådana beteenden som Gud uttryckligen förbjuder. 

Hur sådan korrigering skall gå till återges i Matteus 18, där Jesus själv förtydligar hur långt man kan behöva gå för att korrigera och få helt bort uppenbart felaktiga beteenden inom församlingen.

Sveket värst

Några av offren uppger att de lider allra mest av att omgivningen i så många år svek dem och lämnade dem ensamma att ruttna med sin instängda ångest.

Sveket från omgivningen medförde samtidigt att den inre kretsen inom församlingen fritt kunde skuldbelägga varje ansats av offren att söka hjälp. Detta är också en del av förklaringen till varför det tagit så lång tid för offren att berätta.

Varför tyst så länge?

Enligt erfarenheten blir den inre nöden efter denna typ av övergrepp bara större med åren, om den utsatte inte får upprättelse. Med tiden har därför offrens inre nöd blivit för stor att bära i ensamhet.

Under en människas mest aktiva ålder kan det gå lättare att jaga undan ångest och tunga tankar med hjälp av olika former av krävande aktiviteter. Men i takt med stigande ålder tenderar krafterna att minska och man blir vanligen även något mindre aktiv .

Med en tilltagande sysslolöshet följer även att den inre stressen blir alltmer påtaglig och oroliga tankar kan slutligen bli alltför tunga att bära. Att uppnå ålderdomen utan att ha fått upprättelse kan därför medföra att vissa inte orkar de sista åren.

Livrädd för grym Gud som inte kan trösta

Flera av offren fick inte som barn i sin hemmiljö vänja sig vid Bibelns Gud som en barmhärtig Gud. En mörk gudsbild som grundlagts redan som barn kan medföra att man inte heller senare i livet kan föreställa sig en barmhärtig Gud, varken i Bibeln eller i offentliga predikningar.

Barn kan inte lika bra som vuxna göra skillnad mellan ord och faktiskt beteende, och många offer har därför lärt sig att vara rädd för en Gud som vantolkades och presenterades på ett grymt sätt av grymma och okänsliga människor.

Med en sådan bakgrund kan offrens isolering bli total: Yttre isolering kompletteras med inre rädsla och ensamhet, eftersom barn i sin tankevärld skräms bort från sådan tröst och hjälp som Gud ger åt dem som tillitsfullt vågar tro på Honom. Genom att fördärva tron och tilliten till Gud förhindras alltså den hjälp Gud vill ge.

Mottagligheten för hjälp kan alltså fördärvas om någon genom svek och manipulation orsakar att en människa i nöd inte längre vågar tro och lita på att Gud verkligen är god och vill hjälpa. Följden blir att de som har stora och akuta behov av hjälp istället drar sig bort från hjälpen! Det är mot denna bakgrund man skall ställa sig frågan om huruvida Gud kan hjälpa dem som är i nöd.

Vuxna män, och särskilt barnens egna fäder, utgör ofta förebilder för barns uppfattning om Bibelns Gud som "fader". Därför är det skadligt även för barnens andliga utveckling om fäder behandlar sina barn godtyckligt med inslag av psykiskt och fysiskt våld samt manipulation.

Med fäderna som dåliga förebilder för Bibelns Gud lär sig inte barn att förknippa Gud med medkänsla och en vilja att hjälpa och trösta djupt förtvivlade barn.

"Och ytterligare såg jag på alla de våldsgärningar som förövas under solen. Jag såg förtryckta fälla tårar, och ingen fanns som tröstade dem; jag såg dem lida övervåld av sina förtryckares hand, och ingen fanns, som tröstade dem." (Pred 4:1)

Affärsmässiga resultat

Man kunde sammanfatta den aktuella skandalen i Jakobstad med att ett antal små barn under ett tiotal år blivit utsatta för grova sexuella övergrepp, samt daglig misshandel, samtidigt som de blev svikna av den vuxna omgivningen, för att därefter under flera decennier bli utsatta för skuldbeläggning om de visade tecken på att vilja söka hjälp.

En sådan sammanfattning stämmer dock inte så bra med det Bibeln kallar för "frukter". I Bibelns bildspråk står "frukter" som symbol för "resultatet" av den Helige Andes verksamhet.

Särskilt inom affärslivet och bland köpmän är man van med tankesättet att "endast resultatet räknas". Och den Helige Andes verk är enligt Bibeln inte mer mystiskt än att man av resultatet (frukterna) skall kunna känna igen om den Helige Ande är den bakomliggande orsaken.

Gud talar i Bibeln i detta fall alltså ungefär samma språk som många affärsmän idag talar i sitt dagliga arbete - att det bara är resultatet som räknas.

Och hos de många offren från Skutnäs ser vi sådana fasansfulla resultat som Bibeln närmast skulle beteckna som resultatet av onda andars verksamhet. Resultaten är numera dessutom spridda över hela Nordkalotten. Vi hoppas dock och ber att man i Skutnäs skall kunna visa upp helt andra resultat i framtiden.

Ofantligt mycket nåd för Jesu skull

I Skutnäs har man tillåtit manipulation av några av den kristna lärans mest grundläggande mekanismer som hos små barn fördärvar förutsättningarna för en sund tro på Herren Jesus.

Det är faktiskt så illa att kristen tro i praktiken nästan gjorts omöjlig för många offer.

Men allvaret i att någon enda av de små som tro på Jesus förleds att inte längre våga fortsätta att tro på Jesus har man ännu inte riktigt helt förstått i Skutnäs bönehus i Jakobstad. Hade man gjort det skulle man för länge sedan ha stoppat den onda anda som i många år varit uppenbar för omgivningen.

På RIL News ber vi att Gud låter extra stora mängder nåd komma över offren för sexuella övergrepp samt de ännu fler offren för en mer utbredd fysisk och psykisk misshandel inom Skutnäs församling i Jakobstad.

Mycket nåd och sanning behövs även för dem som svikit och underlåtit att hjälpa barnen, samt för de våldsamma kontrollmänniskor och manipulatörer som i flera decennier fått härja och anklaga Guds barn dag och natt i församlingar över hela  Nordkalotten.

Men enligt Bibeln kan ondskans makt övervinnas, vilket kan ske på två sätt. Kraft att övervinna den onde finns i "lammets blod" (bildspråk för den förlåtelse som har sin grund i Jesu offerdöd på korset) samt genom att för människorna presentera hurudan Herren Jesus verkligen är. I Uppenbarelseboken 12:11 kan man läsa mer om detta.

Passande namn på underbar person

Bibelns Gud är självutgivande och har tagit på sig även sådana grova synder som denna artikel handlar om. Samma Gud kan även läka de skador som ondskan orsakar. I Bibeln presenterar sig denna Gud med flera olika namn, vilka syftar till att var och en beskriva olika aspekter av Guds väsens innersta natur.

I vår artikel har visats på vilket sätt många barn har fått en skadad och förvrängd uppfattning om personligheten hos Bibelns Gud. Därför är det av särskilt intresse att studera de olika tilläggsnamn som beskriver hur Bibelns Gud presenterar sig själv.

Som kontrast till de dystra och hotfulla uppfattningar om Guds väsen som sprids från Skutnäs bönehus, finner vi bland de många namn och egenskaper som Gud använder då han presenterar sig själv, även namnet "Underbar".

Namnet "Underbar" antyder alltså hur Bibelns Gud innerst inne Är. Till saken hör också att Jesus påstod att "den som har sett mig har sett Fadern". Detta innebär i praktiken att Jesus på sin tid visade för människan på ett synligt sätt hurudan Gud är. Idag kan vi närma oss och bekanta oss med honom genom att kommunicera med honom genom ord (bibelläsning och bön) samt genom att konkret följa hans uppmaningar och exempel.

Om man öppnar sitt sinne och helhjärtat tar emot personen Jesus, har han lovat att han skall uppenbara sig för oss (Upp 3:20). Då lär vi känna en Gud vars väsens innersta natur (personlighet) bäst kan beskrivas endast med namnet "Underbar"!

Och de människor som just nu känner sig trasiga inombords och som har ångest och som ibland upplever livet som en fullständig fasa, eftersom de haft att göra med personer som behärskas av ondska och onda attityder (även den onde är en person), de behöver som "motgift" mot det onda få komma i nära förbindelse med just denna underbara person. Det är alltså Bibelns Gud, Han som själv skapat oss, som vill komma i nära förbindelse med oss.

De som råkat ut för och har skadats av Fasansfulla attityder och personligheter kan få inre läkedom genom att komma i nära förbindelse med och lära känna den Gud som till sitt innersta väsen är raka motsatsen till Fasansfull - dvs helt Underbar! (Jes 9:6)

Människor med förvrängda sinnelag förvränger alltså barns uppfattning om Bibelns Gud. Men Gud är inte alls "hemsk", istället är han underbar, om han får presentera sig själv. Och Underbar är ett passande namn på en person vars natur och inre väsen är underbar.
--

Edit: "O Herre våra barn bevara" - En bön till Gud i form av sång om Guds beskydd över barnen, en del av temat för artikeln.

** O Herre våra barn bevara,
i liv som tyngs av sorg och nöd;
Och skänk oss tillit obegränsad
att du ej glömmer någon av dem!

** Oh Lord, our children, please protect them
in lifes all filled with sorrow and straits;
And grant us trust without limitation
That You'll forget not one of them!

Fäst dem var dag tätt intill dig Fader
Och skydda dem från allt som är ont;
Så att vad än i framtiden händer,
ej någon av dem skiljs ifrån Dig!

Draw them each day, close to You Oh Father
and all of them shield away from all harm;
So that whatever the future may bring them,
not one of them is cut off from You!

För fram i frid dem högt över bergen
när hela jorden bävar i nöd;
Ge dem din kraft när synden bedrager,
och i ditt namn, förlåt dem all skuld!

 In peace bring fourth them over high mountains
while all the earth is trembling in pain;
Give them your strength when sin is deceiving
and in Your name, forgive them all guilt!

O Herre våra barn bevara,
på vägen till det eviga land;
Vi bär dem fram inför dig, O Fader!
alla de barn, som är i din hand!

Oh Lord, our children, please protect them
on their way to the eternal land;
We bring them forth before thee, Father
all of the children, held in your hand!

Rolf Lampa

RIL News

Fotnoter:

* "Tungt budskap" - Gamla testamentets profeter hade ofta "tunga" [Hebr. 'massa'] budskap från Gud att framföra till Guds eget avfälliga folk, Israeliterna.

** Fri översättning av artikelförförfattaren.


Artikeln är öppen för läsarkommentarer.

Relaterade artiklarPedofilskandal i jakobstad i Finländska Österbotten
Pedofilskandalen i media

Resurs för nerladdning: Praktisk policy mot sexuella övergrepp