RIL News

Mental träning - När Självet tar Guds plats

Publicerad: 2011-01-16

Mental träning blir en allt vanligare metod för att öka personliga prestationer och välbefinnande, och vi jämför metoden med bibliska tankar om personlig förändring.

Mental träning har blivit ett allt vanligare sätt för organisationer och även enskilda att försöka uppnå bättre personliga prestationer samt personlig utveckling. Därmed berörs även centrala frågor inom biblisk kristen lära.

Vi börjar med att sammanfatta den bibliska grundtanken med ett bibelcitat:

"Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika...". (Rom 8:29, 1917)

Bibelstället antyder alltså att Gud har egna planer på vad han vill forma en människa till, och hur det skall gå till. Och det är dessa metoder vi nu skall jämföra mot mental träning.

I artikeln nedan redovisas många exempel ur material om den mentala träningens syften, metodik och fördelar så som dessa beskrivs av dem som leder mental träning.

Metodens ockulta rötter

En del av metodiken inom mental träning har utvecklats av bl.a Richard Bandler och kallas "NLP" (Neuro Lingvistisk Programmering). Richard Bandler håller utbildningar inom schamanism och ockult magi.  En annan medskapare till NLP-metoden, John Grinder, använder berättelser om yaqui-indianernas schamanism som en del av sina utbildningar. 

Vi skall jämföra med kristen lära de metoder för personlig förändring dessa kommit fram till. Kristen lära innefattar det uttryckliga målet att befria människan från skuld samt att omforma hennes personlighet i riktning mot en målbild som Gud har valt ut (se "sin sons bild" i bibelcitatet ovan).

Inom mental träning är självet centralt. Man väljer själv ut sina mål och den metodik man vill tillämpa för att uppnå dessa mål. Inom kristendomen är det tvärtom Gud som är central i den troendes liv och Gud väljer metod för att omforma personen mot det mål Gud själv satt upp för sitt troende barn.

Vanligare inom företag

Mental träning har på senare år blivit populärt särskilt inom företagsledning samt för att motivera medarbetare till bättre prestationer. Kurser inom mental träning hålls även för att lägga en grund för vidare träning med hypnotiska tekniker, till exempel vid Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro.

De hypnotiska kurserna i sin tur kombinerar metoderna mental träning, NLP, KBT, och välkända ockulta övningar som mindfulness, omedveten närvaro samt ett hypnotiskt så kallat Miltonspråk. 

Hypnosträning sker med hjälp av suggestioner, bilder och föreställningar (självbilder, målbilder m.m.), vilket är grundläggande tekniker även inom NLP inom mental träning, samt med hypnotiska fenomen som perceptuella förändringar och störning av tidsuppfattningen med mera. 

Kurserna inom mental träning med metoder som visualisering och manipulation av sinnesintrycken (perception) har av kritiker bland psykologer kritiserats för pseudovetenskaplighet samt för att påminna om religion. Denna typ av träning blir allt vanligare inom företag.

Självet i centrum

I resten av artikeln kommenteras citat ur offentligt publicerat material om mental träning. Citaten lyfter avsiktligt fram den mentala träningens extrema fokusering på Självet. I citaten har markerats de ord och delar vi önskat framhäva för att underlätta jämförelse av den mentala träningens extrema "självcentrering" mot den bibliska mer "gudscentrerade" tanken.

Citaten har även försetts med korta reflektioner utifrån ett bibliskt kristet perspektiv. Kommentarerna skall ses mot bakgrund av den självcentrering i ändens tid som Paulus förutsäger i andra brevet till Timoteus

"i de sista dagarna skall ... Människorna... älska sig själva [1917: själviska]... "  (2 Tim 3:1-2).

Syftet är alltså att visa på vilket sätt Bibelns mål och metodik skiljer sig åt från den mentala träningens mål och metoder.

Mental träning enligt Triathlon Club

Det undermedvetna

Som bakgrund kan det vara bra att veta att innan den moderna psykologin växte fram i början av 1900-talet användes hypnos i olika ockulta sammanhang. Hypnosen togs till heders av bl.a. Sigmund Freud men efter en tid släppte han termen hypnos och började istället använda beskrivande namn som det "undermedvetna".

Det omedvetna är dock svårt att studera och påvisa  eftersom det är omedvetet, och är därför ett typiskt kännetecken på pseudo-vetenskap (i meningen icke-empiriskt). 

Notera att det undermedvetna inte är samma sak som "det man inte förstår". Enligt Triathlon Club har det omedvetna sin plats även inom mental träning, och vi citerar:

* "men vi tränar alltid mentalt, även om vi inte tänker på det, fast då sker det i det undermedvetna."

I  Bibeln uppmuntras istället till medvetenhet om och samvetande med Guds vilja som uttrycks i tydliga ord. Detta läggs fram av Gud med ord som syftar till att leda till handling (pragmatiskt). Handlingar måste vara medvetna.

* "Det handlar om personlig utveckling!

Detta att utveckla sig själv mot egna mål och inte mot mål som satts upp av Gud, skall jämföras mot Bibelns uppmaning att inte gå sin egen väg, utan istället följa Guds väg som är att låta sig formas efter Guds tanke med oss. Dvs låta sig formas efter Guds sons bild (Rom 8:29).

Målbilder för Jag-centrering


* "Målbilder... samlingsbegrepp för bilder, ... mentala inställning... se sig SJÄLV på prispallen."

Det "nya" sättet att tänka är alltså att, istället för att underordna sig samt se till andras bästa, så skall man fokusera sig på sig själv och sina egna mål. Den glädje och de metoder för en sammanhållning som bygger på att hjälpa andra att lyckas lyfts alltså inte fram i detta sätt att tänka.

* "traditionella avslappningsövningar ... går in i ett djupavslappnat tillstånd."  ... Jag bestämmer – det är jag som styr och har kontroll över situationen – ingenting annat än jag"

"Jag och ingen annan" är ett sätt att tänka som i Bibeln illustrerar en särskilt gudlös anda och attityd som inte kan underordna sig någon annan "gud" än det egna självet (Jes 47:8, 10,  Sef 2:15). Bibeln förutsäger alltså att just en sådan anda och ett sådant sätt att tänka skall vara vanligt bland människor närmare tidens slut.

* "Trötthet och smärta... MEN jag är starkare än det. (Jag bestämmer.)"

Det vore olyckligt om jag är enda källan till min kraft. Då har jag ingen annan möjlighet när jag själv är alltför svag. Och detta är en av farorna i jag-centreringen. Den kristne, som i Bibeln beskrivs som svag i sig själv, gör istället till vana att be till Gud om ny kraft.

Jämför dig med andra!

Inom mental träning betonas en tävlingsmentalitet mot andra människor som inte hjälper den andra att lyckas. Istället sätts fokus på att vinna över den andre, eftersom här är det Din seger som är det viktigaste.

I den mån man tänker på andra är det för att bedöma vad som krävs för att vinna över den andre:

* [Andra] lika trött som jag! Jag släpper inte greppet och låter han/hon [den andre] gå förbi! ... skönt att... motståndare känner likadant!

Olyckligtvis ser man andra som "motståndare" istället för medmänniskor. Man släpper medvetet inte fram andra för att man själv skall lyckas bättre. I Bibeln sägs dock om sådana saker att:

"jämför er inte med varandra". (Gal 6:4)

Bibeln utgår ifrån att Gud bedömer varje individ utifrån de förutsättningar Gud har gett, vilket medger att alla kan få känna glädje över just det mått hon fått av Gud att förvalta.

"Jag är stark, jag är lätt, jag är smidig, jag har ett ledigt steg, ... jag känner... etc, etc."

Texterna vill lära människor ett sätt att tänka där jaget sätts i centrum som grunden för ens framsteg.

Känslor

Alla behöver inspiration och detta behov framställs, som det även görs i religiösa liknelser, som en sorts "mat" för den inre människan:

* Positiva känslor att mata dig med" 

Bibeln har många innehållsrika ord att säga om hur positiva effekter uppstår. Men här förutsätts det positiva utan förklaring. Och enligt metodikens grundtanke behöver det positiva bara inbillas för att kunna uppnås (det har bl.a. med hjärnans funktionssätt att göra).

Orsak och verkan

Men känslor beskrivs i Bibeln mer som ett resultat av något annat, till exempel som ett resultat av ett bra eller dåligt beteende, men däremot inte som själva drivkraften för att göra något.

Bibelns ord ger med hjälp av tydliga och specifika syften inspiration till bra och passande sätt att tänka för olika situationer. Detta alltså i motsats till ett endast inbillat "positivt tänkande".

Inifrån eller utifrån

Inom mental träning är fokuset på dig Själv och vad du redan har inom dig. Alltså inte på det som kan tillföras dig utifrån. I kristen lära tillförs kraften utifrån, från Gud, och inte inifrån oss själva. Vad som händer med en människa som förbrukat all sin egen kraft och sedan är helt tom, framhålls inte.

* "När... jag inte klarar av att mata mig med positiva tankar utan det börjar dyka upp negativa sådana som "jag är trött, det gör ont, nu orkar jag inte mer". Då... STOPP-skylt... jag... "stänga av" negativ tankeflöde." 

I vår tid får man inte vara svag. Man får inte be om hjälp. Man får inte vara förtvivlad. Men den som trots allt är tömd på all egen kraft behöver tillföras ny kraft, inte pressas på ännu mer prestation! DÄRFÖR uppmanar en omtänksam Gud sina troende barn att be Honom om kraft när de egna krafterna tar slut. Den mentala träningens inbillade sätt att tänka bygger alltså inte på en långsiktig omtanke om människors verkliga kroppsliga och andliga hälsa.

* "Därefter tänker jag bara... upprepar för mig själv hela tiden: JAG KAN – JAG VILLJAG KAN – JAG VILL etc, etc, etc. Till dess att jag mår bättre igen!"

Upprepning av tankar är typiskt för Hinduer och österländska filosofier. Och tankar som "jag vill" och "jag kan" lär sig den kristne istället att vända på och lägga fram som en bön om att "ske Guds vilja".

Bara jag

Inom mental träning är det alltså "jag vill" och "jag vill" som skall upprepas så att ingen medveten tanke om motsatsen skall störa.  Syftet är att uppnå en omedveten självcentrering som sedan är helt "naturlig" för den hjärntvättade personen.

Mental träning inpräntar alltså tanken att ingen annan än JAG är inblandad i MIN framgång. Men det är just detta som alltså inte är en kristen grundattityd.

Praktiska tips om JAG - SJÄLV


* "Det handlar... om... större medvetande om sin kropp och sina tankar, känslor etc. ... det är Du som... styra och påverka hur du utvecklar dig själv.

Utveckla dig själv men inte andra. En mindre självmedveten person tänker mer på andra och istället för att säga de fula orden "tänk mer på dig Själv" så uttrycks därför  exakt samma sak indirekt genom att nämna delar av din kropp istället för "själv". Med orden din "kropp" och dina "tankar" avses dock endast det som är du.

Guds väg eller min egen väg

Den som istället vill låta sig formas av Bibelns Gud kan inte följa grundprinciperna inom mental träning utan att känna ett obehag.

Enligt Bibeln skall vi låta oss förändras, men det är alltså absolut inte vi själva som skall sätta upp målen och metoderna för att utveckla oss själva! Man kan nämligen inte mogna om man likt små barn enbart fokuserar på sig själv och enbart föreställer sig och visualiserar sig själv samt enbart beundrar sig själv. 

Upprepning vänjer hjärnan

I mental träning skall dock denna form av självcentrering upprepas metodiskt så att det liknar hjärntvätt - det är jag, jag, jag hela vägen.

* "och mantrat JAG KAN – JAG VILL... väldigt mycket nytta av. "

Mantran har just detta till syfte - att nöta in och på det sättet vänja hjärnan och tvätta bort oönskade tankar som riskerar att ersätta en djupare insikt och reflektion kring syftet med saker och ting. Detta sker med monoton upprepning av korta enkla satser som tränger bort andra djupare tankar. Sådana metoder kallade man förr för "hjärntvätt".

För en kristen innebär detta att man riskerar att ersätta en tidigare väl förstådd och osjälvisk motivering med en omotiverad attityd som pumpas upp med ansträngd egen inbillningskraft istället.

Inte allt till egen nytta

Detta är alltså raka motsatsen till Bibelns princip som uppmanar oss att med hela vårt väsen att sätta oss in i livets frågor och (med hela ditt hjärta, av all din kraft och all din själ) låta Gud visa dig vilken nytta detta medför.

Bibeln uppger vidare att beslut som leds av Guds ande inte alltid blir till direkt nytta för den som följer Jesus exempel, besluten kan istället bli till nytta för andra.

Mental träning enligt Utbrändhetshjälpen

* "Mental träning - din väg till framgång!"

Oavsett målsättningar i livet är det Jesus som är Vägen för den kristne. "Jag är vägen" sade Jesus. Och ifråga om eventuell framgång här i livet sade Jesus:

"Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det om man vinner hela världen men tar skada till sin själ" (Matt 16:25-26)

Religion omfattar alla livets områden:

Man kan fråga sig varför och i vilken omfattning man skall tillämpa mental träning? Även på den frågan ges ett tydligt svar:

* "du ska kunna genomföra de beteendeförändringar som kan bli nödvändiga. Målet är att öka och bibehålla livskvaliteten och att fungera väl i såväl privatlivet som arbetet."

För en kristen blir ovanstående synsätt lite komplicerat. Istället för att låta Gud, på sitt särskilda sätt, forma oss efter sin sons bild, så skall alltså DU välja lämpligt beteende, samt själv genomföra förändringar av ditt beteende med målet att öka Din livskvalitet.

Men det betyder i klartext att mental träning har till syfte exakt motsatsen till en kristens sätt att INTE gå "sin egen väg".

Först på jobbet först - sedan privat

Detta nya sätt att tänka får man inte själv välja om tillämpning av metoden utgör ett obligatoriskt krav på jobbet. Men det räcker inte med det, mental träning uppmuntras även för att förbättra privatlivet.

Äkta religioner är sådana. De berör hela livet, dvs inte bara privatlivet och inte enbart arbetslivet. Och så är det även med kristen tro. Om kristen tro anses beröra enbart privatlivet och inte också i arbetslivet och i samhället då upptäcker man till sist att man egentligen har avfallit från sin kristna tro. Det är detta Jesus antyder med att "ta skada till in själ".

Effektivare hjälp än Gud kan ge

För inte så länge sedan kunde kristna klara sin livsgärning med en tro på Gud och vägledning från Guds ord. Men den kraft och den vishet som detta har gett kristna i årtusenden förutsätts inte längre ge nog snabba resultat. Människan mognar ju långsamt under Guds Andes långmodiga ledning.

Men de som inte känner Bibelns Gud vet naturligtvis inget om hans förmåga att hjälpa dem han själv har skapat:

* "På arbetsplatserna behöver de anställda nya verktyg för att praktiskt kunna hantera nya, och ofta höga, krav."

Ny verktyg. Vilka de "gamla" är nämns inte, och inte behövs de heller.

Men vi känner igen de stora kraven. Även i Bibeln nämns exempel på de "höga krav" som ställs i denna värld, till exempel när Guds folk hamnade i slaveri i Egypten. Sådana berättelser lär den kristne att förstå att om kraven plötsligt blir så höga att de är svåra för normala människor att klara av, då kan det finnas anledning att granska om kraven är rimliga.

New Age, Schamanism och Österländsk mystik

Inom Mental träning används en metod som kallas NLP (Neuro Lingvistisk Programmering). Kritiker menar att NLP är pseudo-vetenskap och mer liknar religion. Enligt Wikipedia anser kritiker bl.a. att "NLP bygger på tvivelaktiga antaganden om det omedvetna sinnet, hypnos och möjligheten att påverka det undermedvetna hos människor."

Psykologen Pieter Drenth påpekade (2003) att det "inte finns någon seriös forskning omkring NLP."  Sociologen Dr. Stephen J. Hunt, beskriver NLP som "en teknik med drag av religiositet". Han uppger att det "finns vissa likheter med österländsk mysticism och esoteriska rörelser."

Skeptiker och kristna källor associerar NLP med New Age eller Human Potential Movement och rörelser såsom Landmark Forum, Amway osv. Man upplyser vanligen inte att NLP-metodens utvecklare Richard Bandler själva håller utbildningar i schamanism och ockult magi och att den andra medskaparen John Grinder  använder berättelser om yaqui-indianernas schamanism som en del av sina utbildningar.

Bro mellan vetenskap och New Age

Enligt svenska Wikipedia både utövar och utbildar ett flertal NLP-utövare i Sverige inom alternativmedicin, healing, energiavläsning och spiritualitet .  Hans Benner, NLP-Huset i Valby säger att "NLP bygger en bro mellan den etablerade vetenskapen och New Age."

Omfattningen av metodens inflytande på livet


"Träningsprogrammen omfattar bl.a. avslappnings-, självför-tro-ende-, målbilds- och kreativitetsträning"

Ständigt återkommer samma tema - att inte Gud får bestämma en människas målsättningar i livet. Självförtroende framhålls istället för "gudsförtroende" där Gud är den som är föremålet vår tro och tillit. Och vår kreativitet får inte ha Skaparen och hans materiella och andliga skapelse som de bästa exemplen på väl genomtänkta saker och principer. Gud måste helt enkelt lyftas bort från centrumet för vår uppmärksamhet.

Gudsförtroende

Istället för Gudsförtroende tränas alltså människan metodiskt att utveckla ett stort Självförtroende. Tron har fått Självet som sitt föremål istället för Gud, dvs självförtroende ersätter gudstro.  Och försonaren Herren Jesus framhålls inte som förebilden för sinnets fasthet och beslutsamhet (i Jesu "målbild" ingick bland annat att gå i döden för sina vänner). Och skaparen får inte vara föredömet och inspirationskällan för vår kreativitet (skaparkraft). Detta handlar alltså om rent andliga frågor trots att de framställs i skepnad av oskyldiga och nyttiga övningar.

Även ifråga om "avslappning" försöker man ersatta den kristnes gamla källa till stillhet och frid. Den kristne har nämnligen Jesu frid, den frid som världen inte känner. Jesus sade om sin särskilda form av djup inre vila:

"Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." (Joh 14:27)

Mental Träning enligt AB Utbildning & Co


I presentation efter presentation om mental training tecknar sig alltså samma mönster - självet sätts i centrum på ett sätt som inte passar ihop med klassisk biblisk tro. I klassisk bibliskt tro är Gud i centrum och den som leder och på förhand sätter upp både mål och väljer metoder för ens egen och omgivande människors tillväxt och mognad.

Vi hämtar några avslutande exempel på den mentala träningens extrema självdyrkan från AB Utbildning och Co:s hemsida. Kommentarerna syftar återigen till att framhäva kontrasten mellan det självcentrerade respektive det bibliska kristna perspektivet så tydlig som möjligt.

* "Lär dig mental träning - tankens och bildens kraft"  - Egna sinnebilder, men inte ord från Gud ger kraft.
* "[SJÄLV]påverkan"
- Inte Gud får forma ditt liv.
* "[DITT] mål" - Däremot inte Guds plan  och mål.
* "alla [DINA] sinnen" - Att Gud skulle älskas av "allt ditt hjärta och av din kraft och allt ditt förstånd" framhålls inte .
* "visualiserar, dvs ser [DIG SJÄLV]" - Skådar däremot inte Gud.
* "passar inom livets ALLA områden"  - Inget område lämnas åt Gud.
* ... "ställer kropp och sinne in sig... uppfylla det [DU] föreställer dig".  - Guds vilja hör inte hit. Och inte heller vad Gud har förutsett om mig.
* "visualisering mentalt förbereda kropp och sinne" - Inbillad frammanad visualisering i motsats till Ord från Gud (i Bibeln är principen att Ord skall formar tankar som förberedelse för handling).
* "[DU] vill förbättra din [SJÄLV]känsla" - DU känner dig bättre eftersom DU blir viktigare än alla andra, och känner DIG bättre av att tävla och jämföra dig med alla andra. Men andra då, hur känner de sig i detta system?
* "går att påverka hälsan med tankens kraft"  - Må så vara, men varifrån kommer tankarna? Guds tankar och Guds kraft är helt annorlunda eftersom kristen tro är en helt annan religion.
* "kvaliteten på [DINA TANKAR] bestämmer kvaliteten på [DITT] liv" - Guds tankar om mig bestämmer hur det går med mig. Och mina tankar är inte Era tankar, sade Gud.

Andlig träning

I Guds andliga skola är nästan allting istället tvärtom, vilket bland annat följande bibelord får antyda:

  • i de sista dagarna skall ...  Människorna... älska sig själva (själviska) ... (2 Tim 3:1-2)
  • Du må icke säga vid dig själv: "Min egen kraft och min hands styrka har förskaffat mig denna rikedom" (5 Mos 8:17)
  • Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. (Jes 55:8)


Rolf Lampa

rolf.lampa@rilnews.org

Relaterade artiklar

Psykoterapi dödar - Guds kraft ger liv

Video - Psykologi inom kyrkan

Psykologi ersätter kristen tro vid kris

Bibelns lära om psyke och psykologi

Lista med bibelverser som handlar om psyket - Rilpedia