RIL News

Luther om skapelseberättelsen och evolution 2

Publicerad: 2010-12-06

Del 2.

Verklig historia och skapelse på sex dygn

Många tror att man endast i modern tid har ifrågasatt att 1:a Mosebok beskriver riktig historia och att man först på senare tid ansett att den innehåller två motstridiga skapelseberättelser.

Luther kände väl till dessa frågor redan på sin tid, och han bemötte frågorna rakt på sak och på sitt jordnära sätt konstaterade han att när Moses sade något då menade han det. Mose kallade en spade för en spade, som Luther uttryckte det.

Luther frågade sig; "Om vi inte förstår betydelsen av ordet 'dag', hur kan vi då överhuvudtaget använda dagar på det sätt som Gud hade avsett dem att användas?"[6] Luther förkastade olika försök att bortförklara de sex skapelsedagarna med en anpassning till vår begränsade uppfattning om tid, och skrev: "Användande av sofisteri hör inte hemma i uttolkandet av denna text"[7] och underströk: "Detta, säger jag, är historia" [9].

Inte "religiös historia"

Luther avvisade även tanken att skapelseberättelsen skulle tillhöra en särskild litteraturgrupp som kunde kallas "Religiös historia". Luthers svarar på detta var att "... De konstateranden som Mose gjort så långt (dvs., fram till 1 Mos 2:9) behandlar naturvetenskap, politik, juridik eller medicin."

Kommen så långt i texterna, menade Luther, hade Mose inte ens nuddat vid frågor som religion eller teologi! [10] Därför kan skapelseberättelsen inte heller rimligen vara fråga om ett speciellt "religiöst språk" som inte skall uppfattas så som det står där, dvs bokstavligt.

Historia har hänt

Sedan länge finns påståenden om oförenligheter och felaktigheter i skapelseberättelsens text. Luther diskuterade ett flertal av dessa, såsom att ljuset skapades före solen, månen och stjärnorna, samt iakttagelsen att det fanns växter innan det fanns solljus.

Luther besvarade frågorna genom att säga att sådana låtsasteologer "leker med dåligt timade allegorier". Detta eftersom Moses i berättelsen om skapelsen inte förklarar saker, vilket man brukar använda allegorier till, istället återberättar han historia, dvs. vad som hänt.[11]

Två olika skapelseberättelser?

Luther avvisade även idén om att det återges två olika skapelseberättelser i  Första Mosebok. Han hävdade bestämt att  Första Mosebokens andra kapitel helt enkelt är en mer utförlig beskrivning av detaljerna kring skapandet av mannen och kvinnan.

I avslutningen av sina kommentarer av första kapitlet skriver Luther; "I det följande (kapitlet) kommer Moses att ge mer information om verket på den sjätte dagen; hur människan skapades'.[12, 13].

Kristi uppenbarelse undergrävs

Luther underströk kraftigt att Ordet var Guds instrument för skapelse, samma Ord som iklädde sig mänsklig natur för att vinna vår frälsning.[14] På denna grund blev, för Luther, läran om hur skapelsen gått till också en del av skriftens uppenbarelse av Kristus.

Luther jämställde ifrågasättande av skapelseberättelsen med att ifrågasätta Skriftens uppenbarelse av Kristus. Av denna anledning förkastade Luther t.o.m. Augustinus allegoriska angreppssätt, som Luther ansåg alltför svävande, filosofiska och allmänna ifråga om den bibliska skapelseberättelsen.

Viktig händelse

I kommentarer till Augustinus metoder skriver han: "Jag frågar dig kära läsare, vilket behov finns av dessa dunkla och dåraktiga allegorier när detta ljus är så klart... Kväver de inte snarare den sanna innebörden och ersätter den med en idé som inte bara är värdelös utan också katastrofal? ... vi har ju den Helige Ande som vår vägvisare. Genom Mose ger Han oss inga dåraktiga allegorier, utan Han lär oss om de viktigaste av händelser."[15]

Artikeln fortsätter på nästa sida, se länk nedan (nya sidor publiceras dag för dag)

---

Referenser:


5. L.W., Vol. 1, p.73.
7. L.W., Vol. 1, pp. 69, 82, 140.
8. L.W., Vol. 1, pp. 3,31,75, Vol. 2, p.16, Vol. 5, p. 249, as a few examples.
9. L.W., Vol. 1, pp. 184-185.
10. L.W., Vol. 1, pp. 44-45.
11. L.W., Vol. 1, p.73.
12. L.W., Vol. 1, pp. 69, 82, 140.
13. L.W., Vol. 1, pp. 3,31,75, Vol. 2, p.16, Vol. 5, p. 249, as a few examples.
14. L.W., Vol. 1, pp. 184-185.
15. L.W., Vol. 1, pp. 44-45.


Navigation: