RIL News

Luther om skapelseberättelsen och evolution 3

Publicerad: 2010-12-07

Del 3.

Auktoritet om sann och falsk

Luther ansåg inte att sann vetenskap borde vara oense med skriften. Snarare än att vara rädd för vetenskap hade Luther uppfattningen att sann vetenskap, där den berör något som uppenbarats i skriften, snarare kunde förväntas komplettera den. Vetenskap som inte stämmer överens med skriften är därför falsk vetenskap.

Medan vetenskapen endast ägnar sig åt den del av skapelsen som kan uppfattas med våra sinnen, ägnar sig skriften åt viktiga aspekter av både den synliga och den osynliga delen av skapelsen.  Luther menade att skriften därför har högre i auktoritet än vetenskapen.

Vetenskapssyn före sin tid

Luthers förståelse av vetenskaplig metod var långt före sin tid. Han noterade t.ex. hur man inom astrologin publicerade endast de förutsägelser som inte var felaktiga, medan felaktiga slutsatser lämnades bort. Han trodde inte "att vetenskap kan bygga på sådana styckevisa observationer".[16]

Luther förespråkade istället de numera grundläggande vetenskapliga metoderna om kompletta, upprepningsbara observationer samt falsifierbarhet (motbevis, som väger tyngre än bevis).

Metod med begränsningar

 

Luther förespråkade helt klart en ordentlig vetenskaplig metod i form av empirisk observation för att upprätta vetenskapliga principer. Han tillade dock att undantag från vetenskapliga principer enligt Skriften är möjliga då de är i enlighet med Guds syften.

Gud skruvade inte upp universum som en klocka för att sedan låta det ticka på av sig själv. Han är alltid personligen inblandad. Det yttersta uttrycket för hans personliga dagliga engagemang i sin skapelse finner vi i Hans nåd i Kristus.

Meningsfull ordning

Genom att lyfta upp Skriftens text till högsta auktoritetsnivå i allt - och genom att använda förståndet som en tjänare som är underordnad Skriften - skissade Luther på själva de principer på vilka den moderna vetenskapen grundades.

Vetenskap som undersöker hur något fungerar, förutsätter ordning och principer som Gud säger att han upprätthåller i sin skapelse. Gud är en ordningens Gud etc. Utan fastställd ordning och lagbundenhet gäller inte imorgon det du ser idag. Man kan inte heller förutse något som inte följer lagbundenhet.

Modern vetenskap grundades av skapelsetroende men evolutionistisk vetenskap har vikit av långt från denna grund.
- -

Referenser:

[16]. L.W., Vol. 22, pp. 28-29.

Navigation: